Teritorijalno raslojavanje govora Sandžaka

Predmet istraživanja je analiza govora na teritoriji Bijelog Polja, Rožaja, Sjenice, Tutina i Novog Pazara i utvrđivanje postojanja horizontalne raslojenosti, odnosno razlika koje se manifestuju na lokalnom planu, na različitim tačkama ispitivane teritorije.

Terensko istraživanje na teritoriji Sandžaka ima za cilj da pokaže eventualne distinkcije u jezičkom sistemu različitih mikroareala na ovom prostoru, a zatim i da ponudi objašnjenje njihovog porekla i rasprostranjenosti. Rezultati dobijeni na ovaj način, osim što pružaju uvid u unutarjezičke prilike, omogućavaju i praćenje položaja važnijih izoglosa na ovom terenu (zamena jata, stanje u sistemu laterala i afrikata i sl.).

Građa je prikupljena terenskim istraživanjima putem razgovora sa izvornim dijalekatskim govornicima u ruralnim sredinama. Razgovori su se uglavnom ticali tradicionalne duhovne kulture (svadba) kako bi se dobijena građa mogla uporediti na svim planovima jezičke strukture (pre svega na leksičkom). Za informatore smo birali starije osobe koje, po mogućstvu, nisu prošle formalno obrazovanje. Zabeleženi razgovori su transkribovani, nakon čega je izvršena ekscerpcija jezičkog materijala.

Analizom je potvrđeno postojanje horizontalne mikroraslojenosti pre svega na planu vokalizma. Iako je na čitavoj teritoriji zastupljena ekavsko-jekavska zamena jata, u govoru Bijelog Polja zabeleženo je više primera sa jekavskim refleksom kratkog jata (najverovatnije usled uticaja govora zetsko-sjeničkog tipa sa jekavsko-ijekavskom zamenom). Govor Rožaja i Sjenice izdvaja se prisustvom ukmekšanog glasa l u grupama li, le (bil`I, radil`I, došl`I; donijelji, stavilji i sl.), čime se ovaj idiom odvaja od govora Bijelog Polja.

Rezultati analize potvrdili su hipotezu o postojanju razlika koje su posledica teritorijalnog raslojavanja, i o kojima je bilo reči u dosadašnjoj literaturi. Ipak, zaključci su, usled ograničenosti građe, preliminarnog karaktera, te za definitivne tvrdnje neophodno je uzeti u obzir više punktova, a u vezi sa time i više informatora.

Stavovi u grupi bili su usaglašeni, materijal zabeležen od strane svakog od članova pokazao je postojanje podudarnosti.


Tim: Bojana Veljović (Kragujevac), Tamara Lutovac (Kragujevac), Bojan Minić (Nikšić), Đorđije Đukanović (Nikšić), Dajana Knežević (Nikšić)